Sinh hoạt CLB học sinh khá, giỏi năm học 2019-2020