Tổng vệ sinh CSVC chuẩn bị đón HS quay lại lớp học sau thời gian nghỉ phong, chống dịch cúm Corona (nCoV)